ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات علوم پزشکی - 9
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    دوشنبه 09 شهريور 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 2511


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-119   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات علوم پزشکی - 9
نام انگلیسی: Medicine-related terms – Part 9
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

 

قسمت 9

 

www.irantarjomeh.com

 

Medicine-related terms – Part 9


Abcess

آبسه

Apnea

آپنه

Ataxia

آتاكسي

Atrophy

آتروفي

Atelectasis

آتلكتازي

Arthralgia

آرترالژي

Arteriosclerosis

آرترواسكلروز

Arthroplasty

آرتروپلاستي

Arthrosis

آرتروز

Arthritis

آرتريت

Arrhythmia

آريتمي

Axon

آكسون

Acne

آكنه

Albinism

آلبينيسم

Allerhen

آلرژن

Alzheimer's disease

آلزايمر

Alveol

آلوئول

Amalgam

آمالگام

Amputation

آمپوتاسيون

Amenorrhea

آمنوره

Amebiasis

آميب

Anatomy

آناتومي

Anaphylaxis

آنافيلاكسي

Anencephaly

آنانسفالي

Antibody

آنتي بادي

Antibacterial

آنتي باكتريال

Antibiotic

آنتي بيوتيك

Antiseptic

آنتي سپيتك

Antihistamine

آنتي هيستامين

Androgen

آندروژن

Angina

آنژين

Angina Pectoris

آنژين صدري

Angiography

آنژيوگرافي

Anemia

آنمي

Anorexia

آنوركسي

Anus

آنوس

Anoxia

آنوكسي

Anovarism

آنوواريسم

Autoimmune

اتوايميون

Autopsy

اتوپسي

Autosome

اتوزوم

Autoclave

اتوكلاو

Audiologist

اديولوژيست

Anxiety

اضطراب

Addiction

اعتياد

Acquired

اكتسابي

Acute inflammation

التهاب حاد

Alcoholism

الكليسم

Audiology

اوديولوژي

Audiometry

اوديومتري

Aura

اورا

Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)

ايدز

Acquired immunity

ايمني اكتسابي

Adult

بالغ

Acute disease

بيماري حاد

Antibody

پادتن

Absorb

جذب كردن

Adaptation

سازش

Artery

شريان

Antiinfective

ضدعفوني

Abnormality

ناهنجاري

Adolescence

نوجواني

Bone

استخوان

B.C.G vaccine

ب.ث.ژ

Bacillus

باسيل

Bacteria

باكتري

Bradycardia

براديكاردي

Brucellosis

بروزسلوز

Bronchus

برونش

Bronchitis

برونشيت

Beriberi

بري بري

Botulism

بوتوليسم

Bisacodyl

بيزاكوديل

Bistoury

بيستوري

Bilirubin

بيلي‌روبين

Biopsy

بيوپسي

Biochemistry

بيوشيمي

Biology

بيولوژي

Bradyarrhythmia

پرادي آريتمي

Breast

پستان

Blister

تاول

Breath

تنفس

Birth

تولد

Birthmark

خال

Bleeding

خونريزي

Biomedicine

زيست پزشكي

Brain stem

ساقه مغز

Bile

صفرا

Bubonocele

فتق فمورال

Blindness

كوري

Bladder

مثانه

Breathing

نفس كشيدن

Conjunctivitis

التهاب ملتحمه

Convection

انتقال

Contraction

انقباض

Convulsion

تشنج

Coryza

زكام

Cough

سرفه

Cryotherapy

سرما درماني

Cervix

سرويكس

Cephalopelvic disproportion

سي پي دي

Cyanosis

سيانوز

Cycle

سيكل

Cystic fibrosis

فيبروزكيستيك

Cornea

قرنيه

Chest

قفسه سينه

Cataract

كاتاراكت

Carcinogen

كارسينوژن

Carcinolysis

كارسينوليسيس

Caffeine

كافئين

Compeliobacter

كامپليوباكتر

Composite

كامپوزيت

Canabism

كانابيسم

Condom

كاندوم

Candidiasis

كانديديازيس

Candidiasis

كانديديازيس

Cancer

كانسر

Cramp

كرامپ

Croup

كروپ

Cryptosporidium

كريپتوسپوريديوم

Colostrum

كلستروم

Cortex

كورتكس

Colon

كولون

Colonoscopy

كولونوسكوپي

Colic

كوليك

Care

گروه مراقبت

Cosmetic

مربوط به زيبايي

Coitus

مقاربت

Conjunctiva

ملتحمه

Corn

ميخچه

Defecation

اجابت مزاج

Diarrhoea

اجابت مزاج مكرر

Dysphasia

اختلال در تكلم

Dysphagia

اشكال در بلع

Dysphoria

اضطراب و نگراني

Depression

افسردگي

Donor

اهدا كننده

Detergent

تصفيه كننده

Desensitization

حساسيت زدايي

Derma

درم

Dermatosis

درماتوسيس

Dermatology

درماتولوژي

Dermatitis

درماتيت

Degeneration

دژنراسيون

Deformity

دفورميتي

Decongestant

دكونژستانت

Dementia

دمانس، زوال عقلي

Demography

دموگرافي

Dens

دندان

Dentist

دندان پزشك

Dendrite

دندريت

Dehydration

دهيدراتاسيون

Diplegia

دي پلژي

Disaccharidase

دي ساكاريداز

Diastole

دياستول

Diaphragm

ديافراگم

Dystocia

ديستوشي

Diet

رژيم غذايي

Delivery

زايمان

Dominant gene

ژن غالب

Down syndrome

سندرم داون

Deltoid

سه گوش

Dyspepsia

عدم هضم

Deaf

كري

Duct

مجرا

Disability

ناتواني

Delusion

هذيان

Digestion

هضم

Deoxyhemoglobin

هموگلوبين فاقد اكسيژن

Dependence

وابستگي

Embolism

آمبولي

Endoscope

آندوسكوپ

Endoscopy

آندوسكوپي

Encephalon

آنسفالون

Epiphysis

اپي فيز

Epiglottitis

اپي گلوت

Epilepsy

اپي لپسي

Epideris

اپيدرم

Epidemic

اپيدميك

Epidemiology

اپيدميولوژي

Epididymis

اپيديديم

Epistaxis

اپيستاكسي

Epilation

اپيلاسيون

Erosion

اروزيون

Erythema

اريتم

Eschar

اسكار

Escherichia.coli

اشرشياكلي

Ectoderm

اكتودرم

Eclampsia

اكلامپسي

Eczema

اگزما

EEG

الكتروانسفالوگرام

ECG

الكتروكارديو گرام

Electrolysis

الكتروليز

Endemic

اندميك

Endoderm

اندودرم

Endocrine

اندوكرين

Endometrium

اندومتريوم

Ejaculation

انزال

Ejaculation

انزال

Enema

انما

Ergonomics

رگونوميك

Erythrocyte

گلبولهاي قرمز

Enamel

ميناي دندان

Erection

نعوظ

Exercise

ورزش

Food allergy

آلرژي غذايي

Fever

تب

Fetus

جنين

Furuncle

دمل

Fracture

شكستگي

Fluorine

فلوئور

Femur

فمور

Femoral

فمورال

Folates

فولات

Fibroma

فيبروما

Fibromyoma

فيبروميوما

First aid

كمكهاي اوليه

Fertlilzation

لقاح

Fallopian tube

لوله فالوپ

Faeces

مدفوع

Graft

پيوند بافت زنده

Generation

توليد مثل

Gene

ژن

Genetic

ژنتيك

Gingivitis

ژنژيويت

Genital

ژنيتال

Giardia

ژيارديا

Gallstone

سنگ كيسه صفرا

Gland

غده

Gallbladder

كيسه صفرا

Gastroenteritis

گاستروآنتريت

Gastroscopy

گاستروسكوپي

Gastritis

گاستريت

Gastrin

گاسترين

Galactose

گالاكتوز

Gallipot

گالي پات

Gamete

گامت

Gangrene

گانگرن

Gluten

گلوتن

Glucose

گلوكز

Glaucom

گلوكوم

Gonad

گناد

Goiter

گواتر

Gonorrhea

گونوره

HIV

اچ. آي . وي

Hygiene

بهداشت

Hallucination

توهم

Haemorrhage

خونريزي

Herpes zoster

زونا

Headache

سردرد

Hemisphere

نيمكره

Halitosis

هاليتوز

Hymen

هايمن

Hepatocele

هپاتوسل

Hepatocyte

هپاتوسيت

Hepatoma

هپاتوم

Hepatitis

هپاتيت

Hepatitis A

هپاتيت A

Hepatit B

هپاتيت B

Hepatitis C

هپاتيت C

Herpes

هرپس

Hermaphroditism

هرمافروديسم

Hernia

هرني

Heme

هم

Hematocrit

هماتوكريت

Hematocrit

هماتوكريت

Hematology

هماتولوژي

Hematoma

هماتوم

Hematinic

هماتينيك

Haematuria

هماچوري

Hemopathology

هموپاتولوژي

Hemorrhoid

هموروئيد

Hemostasis

هموستاز

Hemocyte

هموسيت

Haemocytoblast

هموسيتوبلاست

Hemosiderosis

هموسيدروزيس

Hemophil

هموفيل

Hemophilia

هموفيلي

Hemochromatosis

هموكرماتوز

Hemoglobin (Hb)

هموگلوبين

Haemolytic

هموليتيك

Hemolysis

هموليز

Hemianopia

همي آنوپي

Hemiplegia

همي پلژي

Hormone

هورمون

Hyperbilirubinemia

هيپربيلي روبينمي

Hypertension

هيپرتانسيون

Hyperthermia

هيپرترمي

Hypertrophy

هيپرتروفي

Hypertonia

هيپرتوني

Hyperthyroidism

هيپرتيروئيدي

Hypercapnia

هيپركاپنه

Hyperkalemia

هيپركالمي

Hypercholesterolemia

هيپركلسترولمي

Hypercalcemia

هيپركلسمي

Hyperglycemia

هيپرگليسمي

Hyperlipidemia

هيپرليپيدمي

Hyperemia

هيپرمي

Hyperpnea

هيپرينه

Hypnotism

هيپنوتيسم

Hypopnea

هيپوپنه

Hypotension

هيپوتانسيون

Hypothermia

هيپوترمي

Hypotonia

هيپوتوني

Hypothyroidism

هيپوتيروئيديسم

Hypocapnia

هيپوكاپنه

Hypoxia

هيپوكسي

Hypocalcemia

هيپوكلسمي

Hypoglycemia

هيپوگليسمي

Hypogonadism

هيپوگناديسم

Hypomenorrhea

هيپومنوره

Hidradenitis

هيدر آدنيت

Hydrate

هيدرات

Hydration

هيدراسيون

Hydrocephalus

هيدروسفالي

Hydrocortisone

هيدروكورتيزون

Hirsutism

هيرسوتيسم

Histamine

هيستامين

Hysteroscope

هيسترسكوپ

Hysterectomy

هيستركتومي

Histology

هيستولوژي

Influenza

آنفلوآنزا

Intra uterine devices (I.U.D)

آي ، يو ، دي

Inhalation

استنشاق

inflammation

التهاب

Intubation

انتوباسيون

Insulin

انسولين

Incubator

انكوباتور

Ibuprofen

ايبوپروفن

Ischemia

ايسكمي

Icterus

ايكتر

Ileum

ايلئوم

Immunogen

ايمونوژن

Itch

خارش

Inspiration

دم

Intestine

روده

Injury

زخم

Irritable bowel syndrome

سندرم روده تحريك پذير

Immune system

سيستم ايمني

Infection

عفونت

Jaundice

زردي

Jejunectomy

ژژونكتومي

Jeunum

ژژونوم

Jaw

فك

Joint

مفصل

Kinesitherapy

حركت درماني

Knee

زانو

Kalaazar

كالاآزار

Ketoacidosis

كتواسيدوز

Ketosis

كتوزيس

Ketonuria

كتونوري

Keratopathy

كراتوپاتي

Keratoplasty

كراتوپلاستي

Keratosis

كراتوزيس

Keratoscopy

كراتوسكوپي

Keratoma

كراتوما

Keratomalacia

كراتومالاسي

Keratin

كراتين

Kolypeptic

كلي پپتيك

Kidney

كليه

Kwashiorkor

كواشيوركور

Kyphoscoliosis

كيفواسكوليوز

Kyphosis

كيفوز

Kinetocardiography

كينتوكارديوگرافي

Kinethics

كينتيك

Knot

گره

Koilonychias

ناخن قاشقي شكل

Lauric acid

اسيد اوريك

Lactogenic hormone (prolactin)

پرولاكتين

Lung

ريه

Labor

زايمان

Louse

شپش

Laboratory

لابراتور

Labyrinth

لابيرنت

Labyrinthitis

لابيرنتيت

Laparatomy

لاپاراتومي

Laparoscope

لاپاروسكوپ

Latex

لاتكس

Laryngitis

لارنژيت

Larynx

لارنگس

Laryngoplasty

لارنگوپلاستي

Laryngocele

لارنگوسل

Larve

لارو

Lactase

لاكتاز

Lactose

لاكتوز

Laminate

لامينيت

Lancet

لانست

Lethargy

لتارژي

Lateral

لترال

Legionella

لژيونلا

Leishmaniasis

لشمانيازيس

Leukorrhea

لكوره

Leukocyte

لكوسيت

Lentigo

لنتيگو

Lens

لنز

Lymph

لنف

lymphedema

لنفادم

Lymphangitis

لنفانژيت

Lymphangioma

لنفانژيوم

Lymphoblastosis

لنفوبلاستوز

Lymphopenia

لنفوپني

Lymphocyte

لنفوسيت

Lymphocytosis

لنفوسيتوز

Lymphoma

لنفوم

lutein

لوتئين

Lorazepam

لورازپام

Leukaemia

لوسمي

Lotion

لوسيون

Lochia

لوشيا

Libido

ليبيدو

Lipogenesis

ليپوژنز

Lipocyte

ليپوسيت

Lipolysis

ليپوليز

Lipoma

ليپوم

Lipid

ليپيد

Lidocaine

ليدوكائين

Ligament

ليگامان

Liver

ليور

Leiomyoma

ليوميوما

Lubricant

ماده نرم كننده

laxative

ملين

Masturbation

استمنا

Mumps

اوريون

Memory

حافظه

Metrorrhagia

خونريزي رحمي

Miscarriage

سقط خود به خودي

Muscle

عضله

Membrum

عضو يا اندام بدن

Monochromatism

كور رنگي كامل

Mastectomy

ماستكتومي

Macrocyte

ماكروسيت

Malaria

مالاريا

mites

مايت

Metabolism

متابوليسم

Methadone

متادون

Metrodynla

مترالژي

Morphine

مرفين

Mutation

موتاسيون

Mucus

موكوس

Mydriatic

ميدرياتيك

Myocardium

ميوكارد

Moppia

نزديك بيني

Meal

وعده

Menopause

يائسگي ( منوپوز)

Nutrition

تغذيه

Nausea

تهوع

Night blindness

شب كوري

Nerve

عصب

Neoplasm

نئوپلاسم

Nephrology

نفرولوژي

Nephron

نفرون

Neuron

نورون

Nucleus

نوكلئوز

Nipple

نيپل

Nystagmus

نيستاگموس

Nucleolus

هستك

Optometry

اپتومتري

Orthopedics

ارتوپدي

Orthodontics

ارتودنسي

Orgasm

ارگاسم

Organ

ارگان

Organism

ارگانيسم

Ozone

ازن

Osteoarthritis

استئوآرتريت

Ophthalmology

افتالمولوژي

Overdose

اور دوز

Oculist

اوفتالمولوژيست

Onychogryphosis

اونيكوگريفوزيس

Ovule

اوول

Ointment

پماد

ovarium

تخمدان ها

ovulation

تخمك گذاري

Ovum

سلول تخم

OTC

مصرف خودسرانه دارو

Obsession

وسواس

Parasite

انگل

Pupil

پاپيل

Patella

پاتلا

Pathogen

پاتوژن

Pathology

پاتولوژي

Pulse

پالس

Pre-eclampsia

پره اكلامپسي

Prosthesis

پروتز

Prostate

پروستات

Pyopneumoperitonitis

پريتونيت

Placenta

پلاسنتا

Platelet

پلاكت

Pellagra

پلاگرا

Pleura

پلور

Polyuria

پلي اوري

Polydipsia

پلي ديپسي

Pneumonia

پنوموني

Penis

پنيس

Pustule

پوستول

Polyp

پوليپ

Poliomyelitis

پوليوميليت

Presbyopia

پير چشمي

Pica

پيكا

Pylorus

پيلور

Pyelostomy

پيلوستومي

Pyelonephritis

پيلونفريت

Pregnancy

حاملگي

Peristalsis

حركات دودي

Pain

درد

Palate

سقف دهان

Poison

سم

Pharmacology

فارماكولوژي

Pharingitis

فارنژيت

Phobia

فوبيا

Physiology

فيزيولوژي

Pancreas

لوزالمعده

Quinacrine

كيناكرين

Respiration

تنفس

Rib

دنده

Radiotherapy

راديو تراپي

Radiography

راديوگرافي

Radiology

راديولوژي

Rash

راش

Rale

رال

Ramus

راموس

Retina

رتينا

Rectum

ركتوم

Rubella

روبلا

Rotavirus

روتاويروس

Rosacea

روزاسه

Rheumatology

روماتولوژي

Rgeumatologist

روماتولوژيست

Rheumatism

روماتيسم

Rhythm

ريتم

Rickets

ريكتز

Rickettsia

ريكتزيا

Rhinology

رينولوژي

Rhinovirus

رينوويروس‌ها

Rhinitis

رينيت

Rabies

هاري

Smallpox

آبله‌مرغان

Sunstroke

آفتاب زدگي

Sunburn

آفتاب سوختگي

Spasm

اسپاسم

Sperm

اسپرم

Splint

اسپلينت

Spur

اسپور

Stretcher

استرچر

Stress

استرس

Sterile

استريل

Scar

اسكار

Sclerosis

اسكلروز

Scurvy

اسكوروي

Schizopherenia

اسكيزوفرني

S.T.D

بيماريهاي مقاربتي

Sadism

ساديسم

Salmonella

سالمونلا

septicemia

سپتي سمي

Septicemia

سپتي‌سمي

Syncope

سنكوپ

Syphilis

سيفليس

Shock

شوك

Shigella

شيگلا

Sunscreen

ضد آفتاب

Sweat

عرق

Scabies

گال

Stomach

معده

Synovial joint

مفصل سينوويال

Shoulder

مفصل شانه

Transmission

انتقال

Thumb

انگشت شست

Tissue

بافت

Thrush

برفك

Testis

بيضه

Tattooing

تاتو

Thalamus

تالاموس

Tampon

تامپون

Tendon

تاندون

Tetanus

تتانوس

Trachoma

تراخم

Trachea

تراشه

Trauma

تروما

Thrombus

ترومبوس

Thrombophlebitis

ترومبوفلبيت

Trichromic

تري كروميك

Testosterone

تستوسترون

Tuberculosis

توبركلوزيس ( سل )

Thorax

توراكس

Toxinology

توكسينولوژي

Tularemia

تولارمي

Tumor

تومور

Thyroxine

تيروكسين

Typhoid

تيفوئيد

Tongue

زبان

Tinea

كچلي

Temple

گيجگاه

Tonsil

لوزه

Urine

ادرار

Unsaturated

اشباع نشده

Urology

اورولوژي

Ultrasonography

اولترا سونوگرافي

Ulna

اولنا

Unconscious

بي‌حسي

Uterus

رحم

Uraniscus

سقف دهان

Urticaria

كهير

Urethra

ميزراه

Ureter

ميزناي حالب

Umbilicus

ناف

Vaccinia

آبله گاوي

Vomit

استفراغ

Virgin

باكر

Vision

بينايي

Vellus

پرز

Villus

پرز

Veterinarian

دامپزشك

Vessel

رگ

Vertigo

سرگيجه

Venom

سم

Vein

سياهرگ

Varicose

شبه واريس

Vulva

فرج

Vertebra

مهره

Vector

ناقل

Varicellavirus

واريسلاويروس

Vagina

واژن

Vaginitis

واژينيت

Vaccine

واكسن

Vitiligo

وتيليگو

Venule

ونول، ورید کوچک، رگ کوچک

Vitamin

ويتامين

Virus

ويروس

Wound

زخم

Wart

زگيل

WHO

سازمان بهداشت جهاني

Withdrawal

سندروم محروميت

Waist

كمر

Wheal

كهير

White cells

گلبوليهاي سفيد

Wrist

مچ دست يا كارپ

Wax

واكس

Weight

وزن

Xeromenia

قاعدگي خشك

Xeroma

گزروفتالمي

Xiphoid

گزيفوئيد

Yaws

پيان

Yolk

زرده

Zinc

روي

Zoodermic

زودرميك

Zoology

زولوژي

Zygote

زيگوت

مقالات مرتبط

تبلیغات