ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 8
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 29 مرداد 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 82
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 773


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-113   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 8
نام انگلیسی: Management, Marketing, Economy and related terms – Part 8
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مدیریت، اقتصاد، بازریابی – بخش 8

www.irantarjomeh.com

 

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 8


audit evidence

شواهد و مدارک حسابرسی

audit expectations gap

شکاف و مغایرت مورد انتظاردر حسابرسی

audit fees

حق الزحمه حسابرسی

audit manual

دستورالعمل حسابرسی

audit methods

روش های حسابرسی

audit notes

یادداشتهای حسابرسی

audit objectives

اهداف حسابرسی

audit office

دفتر حسابرسی، اداره ممیزی

audit opinion

اظهار نظر حسابرسی

audit period

دوره حسابرسی

audit plan

برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی

audit procedures

روشهای حسابرسی

audit program

برنامه حسابرسی

audit report

گزارش حسابرسی

audit risk

احتمال خطر حسابرسی، مخاطرات حسابرسی

audit risk model

مدل خطر حسابرسی

audit sample

نمونه حسابرسی

audit standards

استانداردهای حسابرسی

audit strategy

استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی

audit test

آزمون حسابرسی

audit trail

ممیزی رهنمون حسابرسی، زنجیره عطف مدارک برای حسابرسی

audit year

سال مورد حسابرسی

audit ability

قابلیت حسابرسی، قابل حسابرسی بودن

auditable system

نظام قابل ممیزی

auditee

ممیزی شونده

audited amount

مبلغ رسیدگی شده

auditing

حسابرسی

auditing procedures

روشهای رسیدگی حسابرسی

auditing program

برنامه حسابرسی

auditor

ممیز،حسابرس

auditors

حسابرسان

auditors’ report

گزارش حسابرسان

augmented solution

جواب گسترده

authorized capital

سرمایه ثبت شده، سرمایه مجاز

authorized depositing

سپرده گذاری مجاز

authorized investments

سرمایه گذاری مجاز

authorized share capital

سهام سرمایه مجاز

authorized stock

سهام مجاز

authentication

تسجیل، صحت، تصدیق، تصدیق سندیت، تصدیق صحت

authoritarian method

روش استبدادی

authoritarian

طرفدار تمرکز قدرت، طرفدار استبداد

authoritarian leadership

رهبری مستبدانه

authoritarian management

رهبری مستبدانه اقتداری، رهبری آمرانه

authority

اقتدار، اختیار

authority & discretion

اختیار و تصمیم

authority and responsibility

اختیار و مسئولیت

authority centers

مراکز تصمیمگیری، مراکز قدرت

authority for payment

مجوز پرداخت

authorized data

مجاز بودن اطلاعات، مجوز پرداخت

autocorrelation

همبستگی خود به خودی

auto erotic

تظاهرات جنسی معطوف به خود

autocracy

خودسالاری، خودکامگی

autocratic leader

رهبر مستبد خودرأی، رهبر اقتدارگر

auto critique

انتقاد از خود

automata theory

نظریه‌خودکاره‌ها

automatic

خودکار

automatic salary increase

اضافه حقوق خودکار

automatic sliding scale

اشل تغییر خودکار

automation

خودکاره

automation in office

خودکاری در اداره

autonomous

خودمختار، مستقل

autonomous division

بخش‌های مستقل

autonomy

خودمختاری، استقلال

autocratic

رهبر مستبد خودرأی

auxiliary equipment

تجهیزات کمکی فرعی

auxiliary staff

ستاد کمکی

auxiliary technical service

خدمات کمکی فنی

available

موجود،در دسترس، اماده، قابل استفاده

available assets

دارائیهای موجود

available balance

مانده موجود

available earned surplus

سود انباشته تخصیص نیافته

available earning

درآمدهای موجود، درآمدهای قابل استفاده

available capacity

ظرفیت در دسترس

available for sale securities

اوراق آماده برای فروش، اوراق بهادار بدهی

available for – service status

حالت آماده بخدمت

available surplus

مآزاد موجود

availability float

شناوری موجود

average

میانگین – متوسط، معدل، خسارت

average age on inventory

میانگین روزهای نگهداری موجودی

average annual salary

متوسط حقوق سالانه

average annual return on

متوسط بازده سالانه

average balance

متوسط مانده

average due date

میانگین تاریخ رسید

average inventory

میانگین موجودی

average collection period

متوسط دوره وصول مطالبات

average deviation

متوسط انحراف

average gross profit

میانگین سود ناخالص

average life

متوسط عمر بهره‌برداری

average net return

متوسط بازدهی خالص

average out going quality limit AGQL

حد متوسط کیفیت خروجی حداقل سطح کیفیت قابل قبول محصول

average output curve

منحنی متوسط بازدهی

average pay

متوسط پرداخت

average period

میانگین دوره

average rate of return

میانگین نرخ بازده

average relatives

نسبتهای میانگین، نسبتهای متوسط

average surveyor

عضو کمیسیون خسارت

average unit cost

میانگین بهای تمام شده یک واحد محصول

average value

ارزش متوسط

averaging

میانگین گیری

aversive therapy

انزجار درمانی

avoidable delay

تأخیر غیر قابل اجتناب

avoidance

احتراز

avoidance clause

شرط القاء لغو

avoidance of tax

فرار از پرداخت مالیات

avouch

ضمانت کردن، تصدیق کردن

avow

پیمان، عهد،قول

award

جایزه، پاداش

Axiom

اصل بدیهی متعارف، اصل پذیرفته شده، اصل تعارف

anticipated revenue

درآمد تخمینی

anticipation

پیش بینی

ant derivative

تابع اولیه، ضد مشتق

annihilative

ضد تقلیلی

apology

عذرخواهی، پوزش

apparatus

دستگاه

appeal

استیناف، عرضحال

appearance

ظاهر، نمود، درک

apperception

خودآگاهی

appeasement

تسکین، فروکش

applicant

تقاضا کننده، درخواست دهنده، متقاضی شغل

application

درخواست، تقاضا، کاربرد

application control

کنترل کاربردی

application form

فرم درخواست و کاربرگ درخواست شغل

application money

پول کاربردی

application of fund

مصارف وجوه

application program

برنامه اجرایی کاربردی

application rights

حقوق تعهد

applications software

نرم افزار کاربردی،نرم افزار اجرایی

application system

سیستم کاربردی

applications

مصارف

applied

عملی، کاربردی

applied anthropology

انسان شناسی تجربی

applied behavioral sciences

علوم رفتاری کاربردی

applied economics

اقتصادی عملی تطبیقی

applied loans

وامهای درخواستی

applied overhead

سربار جذب شده

applied psychology

روانشناسی عملی

applied research

پژوهش کاربردی

applied sciences

علوم عملی تجربی

apply for a job to

درخواست شغل نمودن

appoint to

منصوب کردن، تضمین کردن

appointment

انتصاب، تعیین

apportion

توزیع کردن، واگذار کردن

apportioned tax

مالیات توزیعی، مالیات مقسوم

apportionment

تقسیط، تخصیص اعتبار

apportionment clause

شرط تقسیم، قید تقسیط

appraisal

ارزیابی، تعیین قیمت

appraisal interview

مصاحبه ارزشیابی

appraisal method of depreciation

طریقه ارزیابی استهلاک

appraisal report

گزارش ارزشیابی

appraisal right

حق ارزیابی

appraisal surplus

مآزاد ناشی از ارزیابی

appraisal surplus account

حساب مآزاد ارزیابی

appraisal value

ارزش ارزیابی

appraiser

ارزیاب

appreciation

افزایش ارزش یک دارایی

apprentice

شاگرد، تازه کار، بیتجربه، کارآموز، شاگرد

apprentice training

کارآموزی از طریق شاگردی، نوآموزی، کارآموزی اولیه، آموزش مقدماتی

apprenticeship

کارآموزی، نوآموزی کار، شاگردی

approach

دیدگاه، روند، شیوه

approach functional

روند وظیفه‌ای

approbation

تصویب، رضایت، قبولی، موافقت

appropriate

اختصاص دادن

appropriate period

مدت اعتبار، مدت مناسب

appropriated profit

سود اختصاص داده شده

appropriation

تخصیص

appropriation account

تخصیص بودجه، حساب تخصیص

appropriation ledger

دفتر کل تخصیص

appropriation of retained earnings

تخصیص سود انباشته

approximated rate of return method

روش نرخ بازد تقریبی

aptitude

استعداد، شایستگی، لیاقت، آ‚ادگی

aptitude test

آزمون شایستگی، آزمون استعدادهای خاص، تست استعداد

arbitrage

اربیتراژ،خرید و فروش همزمان

arbitrageur

دلال

arbitrament

توانایی تصمیم گیری

arbitrary allocation

تخصیص اختیاری

arbitrary transfer pricing

قمیت‌گذاری اختیاری انتقلات داخلی

arbitration

داوری، حکمیت

arbitration board

هیأت حل اختلافات

arbitration procedure

رویه حکمیت، اداره امور

archive administration

ادارة امور اسناد، مدیریت اسناد

area agreement

توافق منطقه‌ای

area of feasible solutions

منطقه جوابهای مقدور

arithmetic mean

میانگین عددی

arithmetic unit

واحد حساب

arm’s – length transactions

معاملات حقیقی و در شرایط عادی، معاملات بیشبه

aroma

بوی خوش عطر

arrangement

ترتیب،نظم،مقدمات

array

ارایه،سری

arrival draft

متن دریافتی

arrears

معوق –عقب افتاده،به تعویق افتاده ها

article clerk

کارآموز

articles of partnership

شرکتنامه

articles of association

اساسنامه

articulation of financial statements

همبستگی پیوستگی بین صورتهای مالی

articulation of mission

تدوین رسالت شرکت

artificial systems

سیستم‌های مصنوعی

artificial intelligence

هوش مصنوعی

artificial smoothing

همواره سازی ساختگی

artificial prices

قیمتهای مصنوعی

artificial variable

متغیر مصنوعی

as customary

طبق مرسوم، طبق معمول

as per

مطابق، بنابر، طبق

astrictive status

حالت انتسابی، منزلت انتسابی

assignment statue

در حال مأموریت

aspiration

آرزو، انتظار

assemblage

مونتاژ،جمع آوری،مجموعه

assemble cause

نمودار مونتاژ

assembled mass

تودة هجا، تودة مجتمع

assembler

زبان اسمبلر برنامه‌ای که کدهای زبان اسمبلی را میگیرد

assembly

مونتاژ، سوار کردن قطعات

assembly chart

نمودار مونتاژ

assembly line

‌خط زنجیر

assembly stock

سهام مورد قبول

assented stock

سهام مورد قبول

assertiveness training

آموزش اثبات سازی،آموزش تایید ادعا

assertion

نظریه

asset

دارایی

assessable capital stock

سهام قابل ارزیابیتقویم شدنی

assessed value

ارزش ارزیابی شده

assessment

ارزیابی،ارزیابی مالیاتی،تعیین ارزش

assessment of tax

تعیین مالیات،مالیات بستن،ارزیابی مالیاتی

assessor

ارزیاب،ارزیاب مالیاتی

asset liability view

نگرش دارایی،بدهی

asset register

دفتر ثبت دارایی

asset revaluation reserve

ذخیره تجدید ارزیابی دارایی

asset specify

شناسایی دارایی

asset stripping

مفت خریدن دارائیها،به یغما بردن دارائیها

assets turnover

دفعات گردش دارائی

assets valuation account

حساب ارزیابی دارائی ها

assets value

ارزش دارائیها

assets valuation

ارزیابی دارائی ها

assign title

عنوان گذاری کردن

assignable cause

عوامل قابل شناسائی

assigned role

نقش محول

assignee

گمارده

assignment

انتقال، واگذاری

assignment analysis

تجزیه وتحلیل نحوه تخصیص و واگذاری

assignment of costs

تخصیص هزینه‌ها

assignment of receivables

تخصیص حسابهای دریافتنی

assignment problem

مسأله کارگمایی

assimilation

تطبیق شبیه سازی همانند سازی

assistance

یاری، معاونت

assistance manager

کمک مدیر، معاون مدیر

assistant

معاون، کمک، دستیار

assistant managing director

معاون مدیر عامل

assistant member of a committee

عضو کمکی یک کمیته

assistant secretary

معاون دبیر، معاون منشی

associates

همکاران

associate

وابسته

associated corporation

شرکت سهامی وابسته

associated undertaking

مقاطعه کاری وابسته

associate of arts A.A

فوق دیپلم هنر

associate professor

دانشیار

associated

وابسته، مربوطه

associated company

شرکت وابسته، 50% سرمایه آن متعلق به شرکت دیگری است.

associated interaction

کنش تعامل پیوسته

associated variance

متغیر پیوسته

associating cause and effect

ارتباط علت و معلولی

association

همخوانی، تداعی، مجمع، موسسه

association psychology

روانشناسی تداعی

associative

انجمن پذیری

assumption

فرض، فرضیه

assurance

بیمه

assurance company

شرکت بیمه

assurance premium

حق بیمه

asymmetry

بیقرینگی، ناموزونی، بیتناسبی، عدم تقارن

asymptotic

مجانبی

At moment in a process

لحظه‌ای از یک جریان

at par

برابر، به قیمت اسمی

at sight

دیداری، به رؤیت

at the time of cash collections

در زمان فروش شناخت درآمد

at work

در حال کار

atmosphere of approval

محیط مساعد، محیط سازش و توافق

attendance

حضور و غیاب

attendance bonus

پاداش حضور و غیاب

attention

توجه

attention span

حیطه، توجه، میزان و حدود توجه

attest

گواهی دادن، تصدیق کردن – اعتبار دهی

attest engagement

عمل رسیدگی و گواهی کردن

attest function

نقش اعتبار دهی

attestation

تاییدیه،گواهی،تصدیق

attestation standards

استانداردهای تاییدیه

attitude

برخورد، گرایش، حالت، سلوک، طرز تلقی، طرز فکر

attitude measurement

سنجش گرایش، بخش تمایل، نظرسنجی، گرایش سنجی

attitude survey

بررسی طرز تلقی افراد، گرایش سنجی

attorney general

دادستان کل

attorneys feeds

حق الزحمه وکیل

attorneys letter

نامه وکیل

attributable costs

هزینه های قابل تخصیص

attribute

خصیصه، صفت، خاصه

attribute decision

تصمیم‌ گیری صفت

attribute methods

روشهای صفت

attribute sampling

نمونه‌ گیری صفت، نمونه‌ گیری براساس صفت

attribute tables

جداول صفت

attribute test

آزمون صفت

attribute variable

متغیر خصیصه ‌ای کیفی

attributes

صفات

attributes to be measured

خواصی که باید اندازه‌گیری شود

attribution theory

نظریه اسناد

auction

مزایده، حراج

auctioneer

حراج گذار

auction sale

مزایده

audiovisual methods

روشهای سمعی و بصری

audit

حسابرسی

audit adjustment

تعدیل حسابرسی

audit committee

کمیته حسابرسی

audit current file

پرونده جاری حسابرسی

audit cycle

چرخه حسابرسی،سیکل حسابرسی

administrative officer

متصدی اداری

administrative organization

سازمان اداری، تشکیلات اداری

administrative procedure

نحوه اجرای امور اداری، رویة اداری

administrative punishment

مجازات اداری

administrative responsibility

مسئولیت اداری

administrative revenue

درآمد اداری

administrative revolution

انقلاب اداری، بهبود اداری

administrative service

خدمات اداری

administrative staff

کادر اداری

administrative studies

مطالعات اداری

administrative system

سیستم اداری، نظام اداری

administrative working papers

کاربرگهای عمومی

administrative reform

اصلاحات اداری

administrative education

آموزش مدیران

admission

پذیرش، قبول

admission criteria

ضوابط پذیرش

admission requirement

شرایط پذیرش

admission valorem duty

حقوق گمرکی براساس ارزش کالا

admission valorem tax

مالیات گمرکی براساس ارزش کالا

admitted asset

دارایی مجاز مورد قبول

adult ego state

حالت من بزرگسالی

advance

پیش دریافت/ پیش پرداخت

advance against security

مساعده در برابر تأمین

advance free of interest

مساعده بودن بهره

advance in price

افزایش قیمت، ترقی قیمت

advance payment=repayment

پیش پرداخت، مساعده

advance studies

مطالعات پیشرفته

advance to make

مساعده دادن

advanced accounting

حسابداری پیشرفته

advanced course

دوره تکمیلی عالی

advanced placement program

برنامه جابجائی سطح عالی

advances from customers

پیش دریافت از مشتریان

advantageous

سودمند،مفید،با صرفه

adventure

مخاطره

adverse

معکوس، مخالف

adverse opinion

نظر مردود، اظهار نظر مردود

advertisement

آگهی، اعلان، خبر

advertisement agency

نمایندگی آگهی

advertisement boarding

صفحه آگهی

advertisement budget

بودجه آگهی

advertisement canvasser

جستجو سفارش یا مشتری

advertisement charges

هزینه‌ های آگهی

advertisement design

طرح تبلیغاتی

advertising

تبلیغات

advertising coverage

پوشش تبلیغاتی

advertising effectiveness

اثر بخشی تبلیغاتی

advertising goals

اهداف تبلیغات

advertising manager

مدیر تبلیغاتی

advertising media

رسانه تبلیغات تجاری

advertising message

پیام تبلیغاتی

advice

نظر، عقیده، توصیه

advice note

یادداشت، نامه اطلاع

advise

توصیه کردن، مشورت کردن، توجیه کردن

advisor

مشاور، مستشار

advisory

مشورتی

advisory committee

کمیته مشورتی

advisory conference

کنفرانس مشورتی، مجمع مشورتی

advisory council

مجمع مشورتی

advisory service

خدمات مشورتی، خدمات مشاوره‌ای

advisory staff

ستاد مشورتی

advocatory

حمایتگری، طرفداری

aesthetics

زیبائی شناسی، زیبائی گرایی

affective

عاطفی

affective behavior

رفتار احساس عاطفی

affective domain

حیطه عاطفی، حیطه تأثیر

affective test

آزمون مربوط به عاطفه

affiliate

وابسته

affiliated companies

شرکتهای وابسته

affiliation

تعلق، وابستگی اجتماعی، نزدیکی

affreightment by charter

اجاره دربست

after closing trial balance

تراز آزمایشی اختتامی

after tax

پس از وضع مالیات درآمد قابل تصرف

after date

از تاریخ  بعد

after hours

پس از ساعات اداری

after school education

آموزش فوق برنامه

after sight

پس از رویت

age analysis

تجزیه وتحلیل سنی

agency fund

صندوق نمایندگی، وجوه امانی

agency shop

کارگاه اتحادیه نمایندگی

agency theory

تئوری نمایندگی

agenda

دستور جلسه، دستور کار، برنامه کار

agent

نماینده، کارگزار، عامل، واسط

agent of production

عاملین تولید، عوامل تولید

aggregate

مجموع، کل کلان

aggregate corpora

بنگاه مرکب، تصدی جمعی

aggregate demand

تقاضای کل

aggregate demand function

تابع تقاضای کل

aggregate expenditure

مخارج کل

aggregate income

درآمد کل

aggregate liability

بدهی کل، دیون

aggregate production function

تابع تولید کلی

aggregate risk

ریسک کلی

aggregate supply function

تابع عرضه کل

aggression reaction

واکنش پرخاشگرانه

aggression

پرخاشگری، تهاجم

aggressive

پرخاشگر

aggressive instinct

غریزه پرخاشگری

aggregate investment

سرمایه گذاری متهورانه، سرمایه گذاری شجاعانه همراه با پذیرش خطر

aggressive reaction

واکنش پرخاشگرانه

aging of accounts receivable

تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی

aging receivables

زمان‌بندی مطالبات

agiotage

صرافی، دلالی برات

agreed price

قیمت مورد توافق، قیمت مقطوع

agreement

توافق، موافقت نامه

agreement by arbitration

توافق با حکمیت

agreement clause

شرایط قراردادی

aha experience

تجربة آها

aleatory contract

قرارداد وابسته به شانس، قرار داد اقتضائی

algorithm

الگوریتم

alien duty

حق گمرکی

alienation

از خود بیگانگی

alienee

خریدار، انتقال گیرنده

alien or

واگذار کننده، انتقال دهنده، فروشنده

align

به صف درآوردن،ردیف کردن

all،channel

ارتباط همه جانبه

all، current rate method

روش نرخ جاری

all،loss insurance

بیمه تمام زیان، بیمه کل خسارت

all،out war

جنگ همه جانبه، جنگ هسته‌ای همه‌ گیر یا همگانی

all،purpose financial

صورت مالی جامع

all،resources concept

مفهوم تمامی منابع

all،risks

کلیه خطرات

all channel communication

ارتباط همه جانبه

all financial resources

تمامی منابع مالی

all inclusive concept

نظریه شمول کلی

allegiance

تابعیت، وفاداری، تبعیت

alliance

اتحاد، وصلت، پیوستگی

alliance politics

سیاست اتحاد

allied company

شرکت وابسته

allocation

تسهیم، تخصیص

allocation of cost

تسهیم هزینه

allocation of overhead

تخصیص سربار،تسهیم سربار

allocation of resources

تخصیص منابع

allocable

قابل تخصیص، قابل توزیع

allot

تخصیص دادن

allotment

تقسیط اعتبار، تخصیص اعتبار

allotment ledger

دفتر اعتبارات، دفتر تقسیم اعتبار

allotment letter

اعلامیه تخصیص سهام

allotment money

پرداخت

allocable

قابل تخصیص، قابل توزیع

allocated share

سهام تخصیص داده شده

Allottee

گیرنده سهم

allowance

تخفیف مخصوص، مستمری، مقرری، کاهش، تجویز، فوق العاده، ارفاق

allowance for bad debts

مطالبات مشکوک الوصول، اعتبار مطالبات مشکوک

allowance for depreciation

ذخیره استهلاک

allowance for doubtful accounts

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

allowance for sampling risk as, precision

حدودمجاز احتمال خطر نمونه ‌گیری دقت

allowance for uncollection

ذخیره مطالبات غیر قابل وصول

allowance for warranty

اندوخته ذخیره رهبرای ضمانت محصول

allowance method

روش اندوخته گیری،روش ایجاد ذخیره

allowed time

فرجه، فرصت

ally،mediator

متحد، میانجی

along

پیوست سند، ضمیمه سند، الحاقیة برات

alpha risk

احتمال خطر آلفا

alphabetical filing

بایگانی به ترتیب الفباء

alternation

متناوب، نوبت، یک درمیانی

alternate

قائم مقام، علی البدل، متناوب، عوض و بدل

alternate computer

کامپیوتر متناوب

alternate director

مدیر علی البدل

alternating current

جریان متناوب، جریان پیوسته

alternative

بدل، گزینه بدیل، شق

alternative accounting rules

قواعد بدیل در حسابداری،قواعد جایگزین در حسابداری

alternative budgets

بودجه های بدیل

alternative – cost

هزینه مبدل، هزینه عوض، هزینه جانشینی، هزینة اختصاری

alternative hypothesis

فرض مقابل

alternative rate

نرخ دیگر، نرخ متبادل، نرخ اختیاری

alternative standard

استاندارد جایگزین،استاندارد جایگزین

amalgamation

ادغام، اتحاد سازمانهای مختلف، پیوند گروهی

ambiguity

بیهنجاری، بینظمی، ابهام

ambivalent

دوگونه سنج

amend

اصلاح کردن، بهتر کردن

amend a resolution

پیشنهادی را اصلاح کردن

amend an account

حسابی را اصلاح کردن حرج و تعدیل کردن

amended

تصحیح شده

amended invoice

صورتحساب اصلاحی

amendment to entries

تغییرات در اظهارنامه

embracement

جریمه نقدی، جریمه

American institute of certified public accountants AICA

انجمن حسابداری رسمی آمریکا

amount recorded

روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده

amortization

استهلاک تقلیل

amortization fund

وجه استهلاکی جمع ذخایر، استهلاک بدهی

amortization of bond discount and premium

تخصیص استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه

amortization of goodwill

استهلاک سرقفلی

amortization of intangible assets

استهلاک دارائیهای نامشهود

amortization of lease

استهلاک اجاره

amortization of loan

استهلاک وام

amortization of schedule

جدول استهلاک، جدول باز پرداخت اسقاط وام

amortized cost

بهای مستهک شده

amount

منبع، مقدار

amount due

مبلغ بدهی

amount differ

اختلاف قیمت

amount realized

مبلغ تحقق یافته

amount – times – days

حاصلضرب سرمایه در مدت

amount entered twice

استعمال مضاعف ثبت مجدد و جمع

amount of information

مقدار آگهی اخبار

amounting to

بالغ بر

analog

مانند،شبیه

analytic

تابعی

analogies test

آزمون تعیین روابط شباهتها، فرقها، سیستمها

analogy

مانند، شبیه، قیاس

analogy and metaphor

قیاس و استعاره

analogy computer

کامپیوتر قیاسی

analogy test

آزمون قیاس تمثیل

analysis

تجزیه و تحلیل

analysis book

دفتر تحلیل صورت تجزیه

analysis by customers

تجزیه و تحلیل برحسب مشتریان

analysis by territories

تجزیه و تحلیل بر حسب مناطق

analysis of elements

تجزیه و تحلیل عناصر عوامل

analysis of planning

تجزیه و تحلیل برنامه‌ریزی

analysis trend

تجزیه و تحلیل روند

analysis, factual

تجزیه و تحلیل عینی

analysis, correlation

تجزیه و تحلیل همبستگی

analysis, paralysis

فلح موشکافی

analytic auditing

حسابرسی تحلیلی

analytic data

داده های تحلیلی

analytic model

مدل تحلیلی

analytic sociology

جامعه شناسی تحلیلی

analytical form

شکل تحلیلی

analytical function

تابع تحلیلی

analytical procedures

روشهای تحلیلی

analytical test

آزمون تحلیلی

analyze

تجزیه و تحلیل کردن

anarchism

هرج و مرج طلبی

angular structure

ساختار زاویه‌ای

animation

فعالیت نقاشی متحرک

annihilator

از بین برنده

annual

سالانه

annual abstract of statistics

خلاصه آمار سالانه

annual account

حسابهای سالانه

annual audit

حسابرسی سالانه

annual budget

بودجه سالانه

annual capital charge

مخارج سالانه سرمایه

annual financial statement

گزارش مالی سالانه

annual general meeting

مجمع عمومی سالانه

annual improvement factor

عامل بهبود سالانه

annual income

درآمد سالانه

Annual of investment return rate

نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری

annual premium costing

هزینه یابی صرفارزشافزوده سالانه

annual report

گزارش سالانه

annual return

بازده سالانه

annual statement

صورت سالانه

annual usage value

ارزش مصرف سالانه

annual wage

دستمزد سالانه

annualize

سالانه کردن

annuity

پرداخت تقسیطی، سالواره مستمری مقرری

annuity bond

اوراق قرضه بدون سررسیدبا پرداختهای ادواری بهره

annuity certain

مستمری قطعی سالانه،مستمری معین سالانه

annuity contract

قرارداد مستمری

annuity due

پیش پرداخت سالواره،سالواره معوق

annuity factor

عامل بهره اقساط مساوی

annuity fund

صندوق مستمری، وجوه مستمری

anomaly

بیهنجاری، اعتقاد به بینظمی

answer sheet

پاسخنامه

antagonistic cooperation

همکاری، تعارض آمیز، همکاری خصمانه، همکاری اجباری

antagonism

تعارض

anthropomorphic

انسان نگارانه

Anti inflation

ضد تورم

Anti realism

واقعیت ستیزی

anticipated consequence

نتایج پیش بینی شده

abacus

چرتکه

abandonment

کنارگذاری

abandonment cost

هزینه قطع غیر عادی

abatement

تخفیف، لغو مالیات

Abandonment of operations

تعطیل یا توقف عملیات

abbreviated account

خلاصه حسابها

abbreviated balance sheet

خلاصه ترازنامه، ترازنامه خلاصه شده

abbreviation

اختصار، مختصر کردن

abbreviation system

روش اختصار، سیستم استفاده از اختصارات

abdicate

واگذار کردن رها کردن

ability

توان

ability to pay theory

تئوری توانائی پرداخت

ability to service debt

توان باز پرداخت بدهی در سر رسید

ability test

آزمون لیاقت شایستگی

ability to learn

استعداد آموختن، توانایی آموختن

abnormal

نابهنجار

abnormal cost

هزینه های غیر عادی

abnormal lost unit

ضایعات غیر عادی،واحدهای ضایع شده غیر عادی

abnormal performance index

شاخص عملکرد غیرعادی،شاخص تغییرات نامنظم

abnormal shrinkage

ضایعات فوق العاده –افت کاهشغیر عادی

abnormal spoilage

ضایعات غیر عادی،ضایعات فوق العاده

abnormal transaction

معاملات غیر عادی –مبادله غیر عادی

abolish of position

حذف پست

abonne

حق اشتراک،ابونه

above par

بیش از بهای اسمی، بیش از قیمت اسمی

abridged account

خلاصه حسابها

abridge

خلاصه کردن

abridged balance sheet

خلاصه ترازنامه،ترازنامه خلاصه شده

abridgement

خلاصه، اختصار

abrogation

لغو،ابطال،فسخ

absence

غیبت،غیاب

absent over leave

غیاب پس از مرخصی

absolute

مقطوع، مطلق

absolute price

قیمت مقطوع

absolute priority

اولویت مطلق در پرداخت طلبکاران در ورشکستگی یا تجدید سازمان

absolute cumulative frequency

فراوانی تجمعی مطلق

absolute deviation

انحراف مطلق

absolute frequency

فراوانی مطلق یا تعداد

absolute monopoly

انحصار مطلق

absolute standards

ضوابط مطلق

absolute value

قدر مطلق

absorb

جذب کردن،تخصیص

absorbed cost

هزینه جذب شده

absorbed overhead

سربار جذب شده

absorption

جذب، ادغام

absorption account

حساب جذب

absorption costing

هزینه یابی جذبی

absorption of fixed cost

جذب هزینه ثابت

absorption rate

نرخ جذب

absorptive capacity

ظرفیت قابل جذب

abstract

خلاصه چکیده مطالب، یک کاسه کردن اقلام، انتزاعی، مجرد خلاصه

abstract of title

سند مالکیت

abstract words

چکیده کلمات

abstract to

خلاصه کردن

abstract reasoning test

آزمون استدلال تدریجی

abstract objects

اجزاء مجرد

abstract of account

خلاصه حساب

abstract of average adjustment

صورت انطباق متوسط

abstract systems

سیستم‌های مجرد

abstract thought

اندیشه مجرد

abusive dismissal

اخراج اهانت امیز

abusive tax shelter

معافیت مالیاتی نامشروع

abstraction

انتزاع

academic

آموزشی، آکادمیک

academic aptitude test

آزمون استعداد تحصیلی

academic achievement

پیشرفت تحصیلی

academic degree

درجه مرتبه دانشگاهی

academic education

آموزش دانشگاهی

accuracy

صحت

accelerated cost recovery system  acrs

سیستم بازیافت سریع بهای ثمام شده

accelerated course

دوره فشرده

accelerated depreciation

استهلاک زودرس استهلاک سریع

accelerated models

طرحهای ضربتی

accelerated program

برنامه فشرده

accelerating premium

پاداش تسریعی پاداش افزایش تولید

acceleration clause

شرط تسریع در پرداخت دیون

acceleration principle

اصل شتاب

acceleration theory

نظریه شتاب

accept/reject approach

رویکرد پذیرش یا عدم پذیرش

accept responsibility

قبول مسئولیت

acceptable

قابل قبول

acceptable process level

سطح پردازش قابل قبول

acceptable behaviors

رفتارهای قابل قبول

acceptable quality

میزان کیفیت قابل قبول کالا

acceptable quality level

حد نصاب مرغوبیت

acceptable risk of over incorrect acceptance

ریسک قابل قبول پذیرش نادرست

acceptable risk of over reliance

ریسک قابل قبول اعتماد بیش از حد

acceptance

پذیرش، قبولی

acceptance bill

برات پذیرش، سند قابل قبول

acceptance credit

اعتبار قبولی

acceptance house

مؤسسه قبولی، مؤسسه پذیرش

acceptance inspection

بازرسی پذیرش

acceptance market

بازار برات

acceptance sampling

نمونه برداری برای رد یا قبول، نمونه‌گیری پذیرشی

acceptance sampling plan

طرح نمونه گیری برای پذیرش

acceptance test

آزمایش برای پذیرش

accepted policies

رویه‌های پذیرفته شده

accepting additional order

قبول سفارش اضافی

acceptor

قبول نویس، پذیرش نویس

access

دستیابی، دسترسی

access method

روش دسترسی به اطلاعات

accessorial service

خدمات ضمنی معین

accession

به ترتیب خرید در دفتر ثبت کردن

access time

زمان دسترسی  به اطلاعات

accident

حادثه، تصادف

accident control

جلوگیری از تصادفات، کنترل تصادفات

accident death Venetia

مستمری فوت ناشی از کار، مستمری وظیفه

accident frequency rate

میزان تکرار حادثه

accident insurance

بیمه تصادف حادثه

accidental death benefit

مستمری فوقت ناشی از کار

accommodated community

اجتماع همساز

accommodated culture

فرهنگ همساز تطبیقی

accommodated group

گروه همساز

accommodated society

جامعه همساز

accommodation community

اجتماع همساز

accommodation bill

سفته مبادلاتی،برات مبادلاتی،برات دوستانه

accommodation draft

برات مبادلاتی

accommodation endorsement

ظهر نویسی مبادله ای

accommodation group

گروه همسازی

accommodation note

برات مبادله ای،برات دوستانه

accommodation paper

برات مبادله ای،برات دوستانه

accommodation party

ضامن برات

accommodator

کارگر کمکی

accompanied notes

یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی

accompany

ضمیمه کردن

accomplish to

نائل شدن به هدف، رسیدن به هدف

accord

موافقت، توافق

accord and satisfaction

موافقت و رضایت

according to usage

مطابق معمول، بر طبق عادت

according to circumstance

مطابق معمول، بنابر مقتضات

account

حساب، وضع

account form balance sheet

ترازنامه به شکل حساب

account balance

مانده حساب، مانده نقدی

account book

دفتر حساب، دفتر ثبت

account categories

طبقه بندی حسابها

account department

قسمت حسابداری

account current

حساب جاری

account current with interest

حسابجاری بهره دار

account form

شکل حساب

account heading

سرفصل حساب، عنوان حساب

account executive

مسئول حساب

account of expenses

حساب مخارج

account payable

حساب پرداختی، حساب بستانکاران، حساب پرداخت کردن

account payee

حساب گیرنده

account payer

حساب مودی، دهنده وجه

account receivable

حساب بدهکاران، حساب دریافتی کردنی

account sales

حساب فروش

account settled

تسویه حساب، مفاصا حساب

accountability

ذیحسابی، جوابگوئی

accountability unit

واحد ذیحسابی –واحد مسئولیت، واحد مسئول حسابداری

accountable

حسابدار، مسئول حساب، محاسبه

accountable officer

ذیحساب،فرد مسئول

accountable person

ذیحساب،فرد مسئول

accountancy

حسابداری

accountancy bodies

هیات حسابداری

accountancy profession

حرفه حسابداری

accountant

حسابدار،حسابرس

accountant general

رئیس کل حسابداری

accountant in charge

حسابدار مسئول،حسابرس مسئول

accountantۥs report

گزارش حسابرسان

accounting

حسابداری، محاسبه

accounting as commodity

حسابداری به عنوان کالا

accounting as economic reality

حسابداری به عنوان واقعیت اقتصادی

accounting as ideology

حسابداری به عنوان ایدئولوژی

accounting as language

حسابداری به عنوان زبان

accounting as multiple paradigm science

حسابداری به عنوان علم چند بعدی

accounting adjustment

تعدیلهای حسابداری

accounting assumptions

فرضیات حسابداری

accounting balance

ماده نقدی

accounting bases

مبانی حسابداری

accounting beta method

روش بتای حسابداری

accounting book

دفتر حساب، دفتر ثبت

accounting changes

تغییرات حسابداری

accounting concepts

مفاهیم حسابداری

accounting controls

کنترلهای حسابداری

accounting considerations

ملاحظات حسابداری

accounting conventions

میثاق های حسابداری

accounting cushion

احتیاط در حسابداری

accounting cycle

حسابداری ،دور حسابداری، چرخه حسابداری، سیکل

accounting data

داده هایاطلاعات حسابداری

accounting department

قسمت حسابداری

accounting earnings

سود حسابداری،عایدات حسابداری

accounting entity

شخصیت حسابداری

accounting entry

ثبت حسابداری

accounting errors

اشتباههات حسابداری

accounting equation

معادله حسابداری

accounting estimates

برآوردهای حسابداری

accounting event

رویداد حسابداری

accounting evidence

شواهد ومدارک حسابداری

accounting exposure

ریسک ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارزدر حسابداری

accounting income

سود حسابداری

accounting information system

سیستم اطلاعاتی حسابدرای

accounting firm

موسسه حسابرسی

accounting for cost of capital

حسابداری هزینه سرمایه

accounting for foreign subsidiaries

حسابداری شرکتهای فرعی خارجی

accounting for installment sales

حسابداری فروش اقساطی

accounting for post balance sheet events

حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

accounting for reorganization

حسابداری تجدید سازمان

accounting identity

هویت حسابداری

accounting journals

دفاتر روزنامه حسابداری

accounting liquidity

نقدینگی حسابداری

accounting machines

ماشینهای حسابداری

accounting management

مدیریت حسابداری

accounting manual

دستورالعمل راهنمایحسابداری

accounting measurements

اندازه‌گیریهای حسابداری

accounting measurements scales

مقیاسهای اندازه‌گیری های حسابداری

accounting method

روش حسابداری

accounting model

الگوی حسابدرای

accounting officer

کارمند ارشد حسابداری

accounting payee

حسابداری حقوق و دستمزد

accounting pedagogy

علم تعلیم حسابداری

accounting period

دورة حسابداری، دورة محاسباتی دورة عمل حسابدرای

accounting period concept

مفهوم دورة حسابداری

accounting period postulate

فرض بنیادی دوره حسابداری

accounting plan

برنامه حسابداری

accounting policies

رویه‌های حسابداری

accounting policy

خط مشی حسابداری

accounting postulates

مفروضات موضوعه حسابداری،فرضیات بنیادین حسابداری

accounting practice

حسابدار عملی

accounting principles

اصول حسابداری

accounting principles board apb

هیئات اصول حسابداری

accounting procedures

روشهای حسابداری

accounting profession

حرفه حسابداری

accounting profit

سودحسابداری

accounting rate of return

نرخ بازده حسابداری

accounting ratio

نسبت حسابداری

accounting record

ثبت حسابداری

accounting reference date

تاریخ عطف حسابداری

accounting reference period

دوره عطف حسابداری

accounting regulation

مقررات حسابداری

accounting records

مدارک و اسناد حسابداری

accounting reports

گزارشهای حسابداری

accounting standards

استانداردهای حسابداری

accounting standards committee

کمیته استانداردهای حسابداری

accounting system

حسابداری، نظام حسابداری سیستم

accounting system design

تنظیم شیوه‌های حسابداری

accounting techniques

تکنیکهای حسابداری

accounting theory and practice

حسابداری نظری و عملی

accounting treatment

نحوه عمل حسابداری

accounting unit

واحد حسابدرای

accounting valuation

ارزیابی حسابداری

accounts

حساب‌ها

accounts code

کد حسابها

accounts payable

حساب‌های پرداختی

accounts payable turnover

گردش حسابهای پرداختنی

accounts payable turnover period

دوره گردش حسابهای پرداختنی

accounts receivable

حسابهای دریافتنی

accounts receivable aging schedule

جدول طبقه بندی سنی حسابهای دریافتنی

accounts receivable ledger

دفترمعین حسابهای دریافتنی

accounts receivable collection period

دوره وصول حسابهای دریافتنی

across the board

افزایش مزد یکنواخت

accretion

افزایش ارزش

accrual accounting

حسابداری تعهدی

accrual basis

مبنای تعهدی

accrual basis of revenue recognition

مبنای تعهدی شناسایی درآمد

accrued liabilities

بدهیهای ثبت نشده، بدهیهای ناشی از هزینه‌های تحقق یافته

accrual concept

مفهوم تعهدی

accrued payroll tax

مالیات معوق حقوق و دستمزد

accrued asset

دارایی معوق

accrued revenues

درآمدهای ثبت نشده/ درآمدهای دریافتنی

a cultured

فرهیخته، فرهنگ پذیر

accumulated depreciation

استهلاک انباشته، ذخیره استهلاک

accumulated depreciation account

حساب استهلاک انباشته

accumulated dividend

سود سهام انباشته،سود سهام توزیع نشده

accumulated earning

سود انباشته

accumulated fund

وجوه انباشته

accumulated rights

مزایای انباشته

accumulating shares

سهام با سود جمع شونده

accumulation

انباشت

accuracy of the mean

صحت میانگین

accuracy score

نمره میزان دقت

accurate control

بازبینی دقیق، کنترل درست

achieved precision

دقت بدست آمده

achieved status

موقعیت کسب شده

achievement motivation

انجام انگیزه موفقیت، نیاز به موفقیت، تحقق هدف، کسب موفقیت

achievement test

آزمون موفقیت و کامیابی، آزمایش پیشرفت

acid test ratio

نسبت آنی

acknowledgement

اعلامیه،تصدیق،شناسایی،تایید

acquire to

تحصیل کردن، بدست‌ آوردن، حاصل کردن

acquired needs

نیازهای اکتسابی

acquired surplus

مآزاد کسب شده

acquiring company

شرکت تحصیل کننده،شرکت ادغام کننده

acquisition

تحصیل، خرید

acquisition cost

هزینه تحصیل

acquisition form

برگه درخواست خرید

acquisitions

درخواست کالا

acquaintance

مفاصا حساب،تصفیه نامه

acquisition surplus

مآزاد خرید،سرقفلی تلفیقی

acrimonious

خصمانه

across the board settlement

تسویه روی عرشه کشتی

act

عمل، فعل، قانون

act of appraisal

عمل ارزشیابی

act of insolvency

قانون ورشکستگی

act passed

قانون تصویب شده

acting crowd

جماعت فعال

acting head

کفل، سرپرست

action

اقدام، عمل

actionary

سهامدار

action research

تحقیق عملی

activating unit

واحدهای محرک

activation stage

مرحله راه‌اندازی

activator

برانگیزاننده

active account

حساب در جریان، حساب فعال، حساب غیر راکد

active balance

مانده فعال، فزونی صادرات بر واردات

active file

بایگانی جاری

active intellect

عقل فعال

active market

بازار فعال

active status

حالت اشتغال

active stock

سهام فعال

activities, series connected

فعالیتهای مرتبط

activities list

فهرست فعالیتها

activities rearrangement

تنظیم مجدد فعالیتها

activity

فعالیت

activity accounting

حساب فعالیت

activity base

مبنای فعالیت

activity base costing abc

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

activity chart

نمودار فعالیت

activity classification

طبقه‌بندی بر حسب فعالیت

activity documentation

پرونده فعالیتها

activity dummy

فعالیت‌های مجاز

activity level

سطح فعالیت

activity list

فهرست فعالیت‌ها، لیست فعالیت

activity parallel

فعالیتهای موازی

activity ratios

نسبتهای فعالیت

activity sampling

نمونه‌گیری فعالیت

actual

عینی

actual cost

قیمت تمام شده واقعی، هزینه های واقعی

actual income

درآمد واقعی

actual price

قیمت واقعی

actual saving

پس انداز واقعی

actual state

وضعیت واقعی

actual transaction

معاملات واقعی

actual experience

تجربه واقعی

actual policy

سیاست واقعی

actual progress

پیشرفت واقعی

actual time

زمان واقعی

actual time taken to execute the works

مدت واقعی اجراء

actual workload

بار واقعی کار

actuarial gains losses

سود وزیان محاسبات بیمه ایمبالغ سپرده گذاری طرحهای بازنشستگی

ad

تبلیغات

adjacent

مجاور

adaptable

قابل جرح وتعدیل، سازش پذیری

adaptability of employee

تطبیق پذیری کارمند

adaptability test

آزمون قابلیت انطباق

adaptation theory

تئوری سازش

adaptive behavior

رفتار سازش پذیر، رفتار انطباقی

adaptivizing

سازگاری توافق

added hours

ساعات افزوده

addendum

الحاق

addition of new products

ظرفیت جدید تولید اضافی

additional appropriation

تخصیص اعتبار اضافی

additional capacity

ظرفیت اضافی

additional mark up

افزایش قیمت فروش

additional works

کارهای اضافی

additive

جمع پذیر

additively

مجمع پذیری، جمع پذیری

adequate basis

اساس مناسب

adequate disclosure

افشا کامل، افشای کافی

adequate sample

نمونه کافی

adjacent extreme point

نقاط غایی مجاور

adjudication in bankruptcy

حکم ورشکستگی

adjunct account

حساب الحاقی

adjust salary schedule

ترسیم جدول حقوقی جدول ترمیم حقوق

adjusted group

گروه تعدیل شده

adjusted rate of return

نرخ بازده تعدیل شده

adjusted trial balance

تراز آزمایشی اصلاح شده ثبت اصلاحی

adjusting entry

ثبت اصطلاحی

adjustment

اصلاح / تعدیل

administer

اداره کردن

administered price

قیمت اداره شده، قیمت تنظیم شده

administrative audit

حسابرسی اداری

administrative budget

بودجه اداری

administrative decentralization

عدم تمرکز اداری

administrative expense

هزینه‌های اداری، مخارج اداری

administrative overhead

سربار اداری

administrative machinery

دستگاه اداری

administrative supervision

نظارت اداری، سرپرستی امور اداری

administrator

رئیس،مدیر

administration of central government

ادارة امور حکومت مرکزی

administration of local government

اداره امور حکومت محلی

administrative

اداری

administrative action

احکام اداری

administrative advisor

مشاور اداری

administrative and financial expenses

هزینه‌های اداری و مالی

administrative apparatus

دستگاه اداری

administrative behavior

رفتار اداری

administrative capacity

ظرفیت اداری

administrative centralization

تمرکز اداری

administrative channel

مجاری اداری

administrative class

طبقه مدیران، طبقه اداری

administrative communication

ارتباطات اداری

administrative controls

کنترلهای اداری

administrative corruption

فساد اداری

administrative cost

هزینه اداری

administrative council

شورای اداری

administrative court

دادگاه اداری

administrative development

توسعه اداری، گسترش اداری

administrative divisions

تقسیمات اداری

administrative duties

تکالیف اداری، وظایف اداری

administrative expenditure

هزینه اداری

administrative function

وظایف اداری

administrative hierarchy

سلسله مراتب اداری

administrative impediments

موانع اداری

administrative instructions

دستورات اداری

administrative law

حقوق اداری

administrative man

انسان داری

administrative management

مدیریت اداری

Base Currency

ارز مبنا

Asset Allocation

تخصیص دارایی

Appreciation

افزایش بها

Ask Rate

نرخ درخواست

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4464
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 3765
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4016
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2272

تبلیغات کاربران

اعطای نمایندگی تعداد بازدید : 3126
تلگرام تعداد بازدید : 643
معرفی رشته فوق تخصصی درد تعداد بازدید : 589