به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    جمعه 12 تير 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 1535


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-6   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات برق و الکترونیک و ارتباطات - 2
نام انگلیسی: Electricity, Electronic, and Telecommunication Terms - Part II
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت:0 ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های برق، الکترونیک، مخابرات

www.irantarjomeh.com 

 ElectricityElectronic, Telecommunication, and related terms 

 

Oersted

واحد شدت ميدان مغناطيسي

Off

قطع (مدار) ، خاموش

Ohm

واحد مقاومت الكتريكي

ohm's law

قانون اهم

Ohmic

اهمي

ohmic load

بار اهمي

ohmic resistance

مقاومت اهمي

Oil

روغن

oil circuit breaker

كليد روغني

oil consumption

مصرف روغن

oil level

سطح روغن

oil pipe

لوله روغن

oil pressure

فشار روغن

oil pump

تلمبه (پمپ) روغن

oil switch

كليد روغني

On

وصل (مدار) ، روشن

on load voltage

ولتاژ كار

Open

باز

open circuit

مدار باز

Operate

عمل كردن

Operation

بهره برداري

 peak

قلعه ، ستيغ ، بيشينه

pneumatic control

كنترل فشار هوا

pneumatic controller

ناظم (كنترل كننده) بادي

pneumatic operation

عمل با فشار هوا

pneumatic punch

منگنه بادي

pneumatic switch

كليد بادي

pneumatic system

سيستم بادي

polarization

ايجاد دو قطب ، قطبش

polarization current

جريان قطبش

polarization direction

جهت قطبش

polarization voltage

ولتاژ قطبش

pole

قطب ، دكل

polyphase

سيستم برق چند فاز ، چند فاز

potential

پتانسيل ، ولتاژ

potential barrier

سد پتانسيل

potential curve

منحني پتانسيل

potential diagram

نمودار پتانسيل

potential difference

اختلاف پتانسيل

potential distribution

پخش پتانسيل

potential divider

مقسم پتانسيل

potential drop

افت پتانسيل

potential energy

انرژي پتانسيل

potential equalization

تعادل پتانسيل

potential equation

معادله پتانسيل

potential field

ميدان پتانسيل

potential function

تابع پتانسيل

potential gradient

شدت ميدان

potential hill

سد پتانسيل

potential jump

پرش پتانسيل

potential node

گره ولتاژ

potential rise

افزايش پتانسيل

power

توان ، نيرو

power cable

كابل نيرو

power current

جريان قوي

power engineer

مهندس نيرو

power engineering

مهندسي نيرو

power house

نيروگاه

power line

خط جريان قوي

power mains

شبكه نيرو

power measurement

سنجش نيرو

power meter

توانسنج

power outlet

پريز

power plant

نيروگاه

power station

نيروگاه

power station unit

واحد نيروگاه

power supply

منبع تغذيه

power system

شبكه نيرو

power transfer

برقرساني

power transformer

ولتگردان نيرو

power transmission

انتقال نيرو

process

روش ، روش ساخت

process

فراروند

processing

پردازش

processor

پردازنده

producer

سازنده

production

فرآورش

program

برنامه

programme

برنامه نوشتن

programme

برنامه

programme card

كارت برنامه

programme chart

نمودار برنامه

programme control

كنترل برنامه

programme exchange

تعويض برنامه

programme flow

جريان برنامه

programme instruction

دستور برنامه

programme language

زبان برنامه

programme preparation

تهيه برنامه

programmer

برنامه نويس

programming

برنامه نويسي

programming error

خطاي برنامه نويسي

programming language

زبان برنامه نويسي

programming method

روش برنامه نويسي

programming system

سيستم برنامه نويسي

propagation

انتشار

protect

حفاظت كردن ، حمايت كردن

protection

حفاطت ، حراست ، حمايت

protection measure

تدبير حفاظتي

protection relay

رهاساز محافظ

pulsating current

جريان تپشي

pulsating voltage

ولتاژ تپشي

pulse

تپ

p.v.c.

پلي وينيل كلرايد

quality

كيفيت ، چوني ، خصوصيت

quality control

كنترل كيفيت

quality of lighting

كيفيت روشنايي

quality of sound

كيفيت صوتي

quantity

مقدار ، كميت ، چندي

radar

رادار

radial

پرتوي ، شعاعي ، محوري ، تابشي

radioactive

پرتوزا ، راديواكتيو ، پرتو افشان ، تابش دار

radioactive element

عنصر پرتوزا

radioactivity

پرتوزايي ، راديواكتيويته ،تابش ، پرتوافشاني

rated

نامي ، مجاز ، ارزيابي شده

ratings

شرايط نامي

ratio

نسبت ، سهم

ratio meter

نسبت سنج

ray

پرتو ، شعاع

RC

مقاومت- خازن

rectification

همسوسازي ، يكسو سازي

rectifier

همسوساز ، يكسو كننده

rectifier circuit

مدار همسوساز

rectifier diode

ديود همسوساز

rectifier inverter

متناوب ساز

rectifier junction

اتصال همسوسازي

rectifier unit

واحد همسوسازي

Rectifing action

عمل همسوسازي

rectify

همسوكردن ، تصحيح كردن

reflect

باز تابيدن

reflection

بازتابش

relay

رهاساز

resonance

همنوايي ، هم آوايي

resonance circuit

مدار همنوايي

resonance curve

منحني همنوايي

resonance point

نقطه همنوايي

resonance state

حالت همنوايي

response

پاسخ

return

برگشت

return cable

كابل برگشت

return circuit

مدار برگشت

Return current

جريان برگشت

return of current

برگشت جريان

ripple

دندانگي

rKVa

كيلو ولت آمپر راكتيو

salient

برجسته

salient pole

قطب برجسته

SC

اتصال كوتاه

scalar

كميت عددي

scheme

طرحواره

Schering bridge

پل شرينگ

Schmitt trigger

شميت تريگر

s.c.r.

همسوساز قابل كنترل

screen

صفحه (تصوير)

semiconductor

نيمه رسانا

short

كوتاه ، اتصال كوتاه

short circuit

اتصال كوتاه

shunt

موازي فرعي ، موازي ، شنت

solenoid

سيم لوله

space

فضا ، اسپاش

squirrel

قفس سنجابي

stability

پايداري ، ثبات

stabilization

پايدارسازي

stable

پايدار

stable state

حالت پايدار

stainless

نافرساوند ، رنگ ناپذير ، ضد زنگ

standard

استاندارد

starter

راه انداز

starting

راه اندازي

statics

ايستاييك

stationary

ساكن

stator

ايستانه

steam

بخار ، بخار آب

steam plant

نيروگاه بخار

steam trap

تله بخار

steam turbine

توربين بخار

super conducting

ابررسانا

super conduction

ابررسانش

super conductivity

ابررسانايي

super conductor

ابررسانا

super load

اضافه بار

symbol

نماد

symbolic

نماديك

symmetric

متقارن

symmetry

تقارن

sync

همزماني

synchronism

همزماني

synchronization

همزمانسازي

synchronoscope

سنكروسكپ

synchronous

همزمان ، سنكرون

synchronous generator

مولد سنكرون (همزمان)

synchronous induction motor

موتور القايي سنكرون (همزمان)

synchronous machine

ماشين سنكرون (همزمان)

synchronous motor

موتور سنكرون (همزمان)

synchronous reactance

راكتانس صفر

synthetic resin

صمغ مصنوعي

syntony

همنوايي

system

دستگاه ، شبكه(شبكه برق)

system engineer

مهندس شبكه

system engineering

مهندسي شبكه

systematic

دستگاه مندانه (روش دار)

tap changer

كليد سرگردان

technique

روش

technique of solution

روش حل

technological

تشنيك شناختي ، تكنولوژيكي

technology

تشنيك شناسي ، تكنولوژي

terminal

پايانه

tesla

واحد اندوكسيون مغناطيسي

test

آزمون ، آزمودن

theoretical

نگريك ، نظري

theory

نگره ، اصول نظري

thermal

گرمايي

thermal breakdown

فروپاشي گرمايي

thermionic

گرمايوني

threshold

آستانه

threshold current

جريانه آستانه

threshold voltage

ولتاژ آستانه

thumb rule

قاعده تجربي

thyristor

همسوساز فرمانپذير

torpid

هسته حلقوي ، چنبره

toroidal

حلقوي

torque

گشتاور

torsion

پيچش

total

كل ، مجموع

transfer

انتقال

transformer

ولتگردان

transformer core

هسته ولتگردان

transformer oil

روغن ولتگردان

transformer station

ولتگردانگاه

transient

فرآيند گذرا

transient current

جريان گذرا

transient function

تابع ضربه

transient oscillation

نوسان گذرا

transient part

بخش گذرا

transient period

دوره گذرا

transient phenomenon

پديده گذرا

transient process

فرآيند گذرا

transient response

پاسخ گذرا

transient stability

پايداري گذرا

transient state

حالت گذرا

transient voltage

ولتاژ گذرا

transient wave

موج گذرا

transmission

تراگسيل

type

نوع

type of action

طرز كار

type of cable

نوع كابل

type of circuit

نوع مدار

type of connection

نوع اتصال

unit

واحد

unstable

ناپايدار

upright

افراستن

uranium

اورانيوم

use

كاربرد ، مورد استفاده

useful

مفيد

useful capacity

ظرفيت مفيد

useful current

جريان مفيد

useful life

عمر مفيد

utensil socket

پريز دستگاه

utensil

دستگاه ، لوازم آشپزخانه ، وسايل ، اسباب ، ظروف

V -connection

اتصال مثلث باز

vacuum

تهيگي ، فضاي تهي ، خلاء ، با جارو برقي تميز كردن

variable

متغير

variance

پراش ، واريانس ، مغايرت ، اختلاف ،عدم توافق

variation

اختلاف ، تغيير ، دگرگوني ، ناپايداري

vector

بردار

vectorial

برداري

vectorial method

روش برداري

velocity

سرعت

volt

واحد ولتاژ ، ولت

volt ampere

ولت آمپر

voltage

واتاژ ، فشار برق

voltage drop

افت ولتاژ

voltage loss

افت ولتاژ

voltage relay

رله ولتاژ

voltage source

منبع ولتاژ

voltage stability

پايداري ولتاژ

voltage surge

ضربه ولتاژ

voltage to neutral

ولتاژ فازي

wafer

گرده، ويفر

wattmeter

تونسنج ، واتمتر

wave

موج

wave diffraction

پراش موج

wave from

شكل موج

wave front

پيشاني موج

wave generation

موجسازي

wave length

طول موج

wave node

گرده موج

wave of sound

موج صوت

wave profile

شكل موج

wave range

پهنه موج

wave shape

شكل موج

wave tail

پشت موج

wb

وبر (دانشمند آلماني)

weak

ضعيف

weak current

جريان ضعيف

weber

واحد شار مغناطيسي ، وبر

welding

جوشكاري

wheatstone

وتستون

width

پهنا ، عرض

wire

رشته سيم ، سيم ، مفتول ،سيم تلگراف ، مخابره كردن

wireman

سيمكش

wiring

سيمكشي

wood pole

تير چوبي

work

كار ، شغل

work current

جريان كار

work study

مطالعه كار

work tension

ولتاژ كار

Y-voltage

ولتاژ ستاره

Yagi aerial

آنتن ياگي

Yoke

يوغ

zirconium

زرگون

zirkon

زرگون

zargun

زرگون

مقالات مرتبط

تبلیغات